Kurs Szkolenie Pierwszej Pomocy EFR i FACC

Nasze kursy nauczą Cię,

jak ratować życie!

Studia podyplomowe edukacji dla bezpieczeństwa:

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Z DYDAKTYKĄ PIERWSZEJ POMOCY

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne pn. "Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyka pierwszej pomocy", są przeznaczone dla nauczycieli, którzy będą uczyć przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" oraz pragną uzyskać kwalifikacje państwowe do nauczyania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych. Studia te są przeznaczone także dla inspektorów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, pracowników służb mundurowych oraz specjalistów zarządzania kryzysowego.
Program tego innowacyjnego kierunku został opracowany przez specjalistów Instytutu Promocji Ratownictwa i dydaktyków Instytutu Doskonalenia Nauczycieli. Studia są prowadzone w porozumieniu z Wyższą Szkołą Edukacji Zdrowotnmej i Nauk Społecznych w Łodzi. Zajęcia natomiast są realizowane w oparciu o bazę dydaktyczną naszego instytutu.

Kod studiów:
EDB

Terminu rozpoczęcia zajęć:
październik 2015

Cena studiów:
Warszawa
4.300 zł (czesne płatne w ratach)
Racibórz
3.300 zł (czesne płatne w ratach)
Włoszczowa
3.800 zł (czesne płatne w ratach)
Rzeszów
4.300 zł (czesne płatne w ratach)

Miejsce prowadzenia zajęć:
Racibórz, Warszawa, Włoszczowa, Rzeszów

Forma prowadzenia zajęć:
Zajęcia są prowadzone w systemie blended learning (metodą hybrydowa). Oznacza to, że część zajęć jest prowadzona na platformie do edukacji zdalnej (e-learning) oraz w czasie 5 zjazdów (2 dniowe) + 1 zjazd 1 dniowy - egzaminacyjny (średnio co 2 miesiące).

Zapisy przyjmujemy:

 • telefonicznie (poniedziałek - czwartek w godz. 1000 - 1630
 • osobiście w siedzibie instytutu (po wcześniejszmym ustaleniu godziny spotkania)
 • listownie (na podstawie przesłanych dokumentów)
Druki dla Ciebie:

 
Procedura rekrutacyjna
Kandydat na studia podyplomowe składa osobiście lub przesyła na adres instytutu następujące dokumenty:
 • kwestionariusz słuchacza (druk do pobrania poniżej)
 • odpis lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów (w przypadku złożenia kserokopii dyplomu, oryginał dyplomu należy przedstawić do wgądu należy przedstawić na pierwszym zjeździe)
Treści kształcenia:
bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo życia i zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo w Internecie, zagrożenia psychospołeczne we współczesnej szkole, zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, bezpieczeństwo w rodzinie, pierwsza pomoc przedmedyczna, dydaktyka pierwszej pomocy, dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie kryzysowe w czasie katastrof

Zajęcia praktyczne - ćwiczenia:
W ramach studiów uczestnicy biora udział w:
 • kursie międzynarodowym pierwszej pomocy
 • kursie instruktorów pierwszej pomocy
 • kursie państwowym nadającym kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy
Powyższe zajęcia mają charakter praktyczny, a słuchacze studiów zdają dodatkowe egzaminy w celu otrzymania dodatkowych kwalifikacji.

Świadectwa, dyplomy, certyfikaty i zaświadczenia
Absolwent studiów otrzymuje po zdaniu obowiązujących egzaminów:
 • świadectwo o ukończeniu studiów podyplomowych
 • certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy wydany przez International First Aid Certification Centre (Newark, U.S.)
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego RP)
 • państwowe zaświadczenie uprawniające do nauczania pierwszej pomocy (zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministra Zdrowia)
 • certyfikat uzyskania kwalifikacji międzynarodowego nauczyciela pierwszej pomocy International First Aid Certification Centre (Newark, US.)
Egzaminy i zaliczenia
Każdy słuchacz studiów zdaje na zakończenie procesu edukacyjnego egzamin pisemny w formie testu. Jeśli sluchacz chce otrzymać dodatkowe certyfikaty i zaświadczenia (wymienione powyżej), to musi przystapić do egzaminów danej formy doskonalenia.

Słuchacz przygotowuje także pracę pisemną (artykuł naukowy) na minimum 20 tysięcy znaków bez spacji (ok. 15 stron) w języku polskim.

Nasz adres:
Instytut Doskonalenia Nauczycieli , 47-400 Racibórz, ul. Wojska Polskiego 2/1, tel. 32 415 07 97

Uczelnia współpracująca, która firmuje studia podyplomowe:
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

ZOBACZ NASZĄ NOWĄ STRONĘ O TYCH STUDIACH

 

Licencje i porozumienia:

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia kursów i szkoleń w systemach edukacyjnych Emergency First Response i International First Aid Certification Centre (Newark, U.S.). W zakresie organziacji kursów państwowych uprawniających do nauczania pierwszej pomocy współpracujemy z Instytutem Doskonalenia Nauczycieli. Podyplomowe studia kwalifikacyjne z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i dydaktyki pierwszej pomocy prowadzimy wspólnie z uczelniami wyższymi z Warszawy.

Licencja First Aid Certification Centre of London Uprawnienia do kształcenia w systemie Emergency First Response

Kursy
UZYSKAJ MIĘDZYNARODOWE KWALIFIKACJE
 

RATOWNIK PIERWSZEJ POMOCY
INSTRUKTOR PIERWSZEJ POMOCY
TRENER INSTRUKTORÓW PIERWSZEJ POMOCY
NAUCZYCIEL PIERWSZEJ POMOCY
(PAŃSTWOWE UPRAWNIENIA)

KURS INSTRUKTORÓW PIERWSZEJ POMOCY
DLA SŁUŻB BHP

KURSY W POLSCE PROWADZIMY
W MIASTACH

RACIBÓRZ
WŁOSZCZOWA
WARSZAWA
RZESZÓW
w innych miastach
dla grup min. 4 os.


KURSY ZAGRANICZNE
PROWADZIMY W MIASTACH

LONDYN (ANGLIA)
DAHAB (EGIPT)
dla minimum 6 osób

NASZE BIURA OBSŁUGI
32 4150797
PRACUJEMY DLA CIEBIE
OD PONIEDZIAŁKU
DO CZWARTKU
1000 - 1630
E-MAIL
kontakt@polskaedukacja.pl

ZOBACZ
NASZĄ NOWĄ
STRONĘ
WEJDŹ

TERMINY I CENY
KURSÓW

SPRAWDŹMasz pytania?

Zadzwoń!
324150797
od 1000 do 1630